abcMED

Spirometr diagnostyczny PNEUMO

Spirometr diagnostyczny PNEUMO
Nazwa

Spirometr diagnostyczny PNEUMO

Typ PC- spirometr 
Kod PCS 001
Zestaw E

Spirometr diagnostyczny PNEUMO - Zestaw E

 • dla zakładów rehabilitacji: szpitali klinik i oddziałów oraz uzdrowisk i sanatoriów specjalizujących się w  rehabilitacji pulmonologicznej i kardiologicznej oraz rehabilitacji specjalistycznej osób chorych na przewlekłe choroby układu oddechowego
 • dla ośrodków badawczych oraz dydaktycznych 

 Oprogramowanie i wyposażenie spirometru umożliwia:

dostosowanie metody wykonania pomiarów do potrzeb rehabilitacji oddechowej w celu : oceny wpływu na funkcję układu oddechowego budowy oraz wad postawy, sposobu oddychania z możliwością  zastosowania do planowania i oceny skuteczności rehabilitacji 

Badanie freeflowmetryczne [spirometryczne z maską] umożliwia:

rozpoznanie fenotypu obturacji, opracowanie i ocenę skuteczności indywidualnego programu rehabilitacji oddechowej; opracowanie optymalnej metody niefarmakologicznego leczenia nasilenia objawów 

 • Opis produktu
 • Dane Techniczne
 • Wyposażenie
 • Komputer
 • Zapytaj o produkt

Spirometr diagnostyczny PNEUMO

Nowoczesne, innowacyjne i łatwe w obsłudze  urządzenie do diagnostyki i leczenia chorób układu  oddechowego. Oferowany z  wyposażeniem i oprogramowaniem dostosowanym indywidualnie do potrzeb lekarzy specjalistów, klinik, oddziałów szpitalnych , poradni specjalistycznych

Przeznaczony dla:

 • lekarzy specjalistów – alergologów, pulmonologów
 • oddziałów szpitalnych – pulmonologicznego, alergologicznego, wewnętrznego, rehabilitacji pulmonologicznej, geriatrycznego.
 • poradni specjalistycznych – alergologicznej, pulmonologicznej, medycyny pracy

Umożliwia wykonanie:

 • badań spirometrycznych statycznych i dynamicznych
 • badań freeflowmetrycznych (z zastosowaniem maski) statycznych i dynamicznych

W spirometrze PNEUMO została zastosowana

unikalna metoda pomiaru z czujnikiem pomiaru różnicy ciśnienia  W przeciwieństwie do innych metod pomiaru (czujniki mierzące przepływ) ta metoda  eliminuje możliwość przeniesienia infekcji przez przewody łączące pneumotachograf dPP® z modułem pomiarowym. Powietrze wydychane i wdychane przez osobę badaną nie ma kontaktu z wnętrzem przewodów i czujników urządzenia. Oparcie pomiaru przepływu o pomiar różnicy ciśnienia oraz wyposażenie spirometru w jednorazowe akcesoria zapewnia powtarzalności pomiarów oraz bezpieczeństwo osób badanych i wykonujących pomiary bez konieczności stosowania jednorazowych filtrów przeciwbakteryjnych

Program spirometru PNEUMO

 • umożliwia prostą i intuicyjną obsługę, wykonanie badań spirometrycznych, badań freeflowmetrycznych, testów diagnostycznych, porównanie z wartościami należnymi, wydruki raportów
 • umożliwia rejestrację danych pacjenta: imię, nazwisko, PESEL, waga, wzrost, wyliczenie daty urodzenia, BMI, wprowadzenie dodatkowych informacji dotyczących np. palenia tytoniu [paczkolat] i leków stosowanych w dniu badania, wprowadzenie rozpoznania oraz danych lekarza kierującego i osoby wykonującej badanie
 • to możliwość pomiaru ponad 100 badanych parametrów
 • ułatwia wykonanie badania dzięki stałej prezentacji przebiegu badania, informacji o spełnieniu kryteriów jakości i powtarzalności oraz uzyskaniu wymaganego czasu wydechu
 • zapewnia najwyższą jakość i powtarzalność pomiarów
 • umożliwia ocenę i interpretację badania – w sposób prosty, oparty na wyrażonym w procentach  i percentylach porównaniu wartości zmierzonych z należnymi zgodnych z ATS/ERS2005 oraz z wartościami opracowanymi dla dzieci przez IGiChP Oddział Terenowy Rabka-Zdrój
 • umożliwia wydruk badania  - zawierający dane placówki medycznej, warunki otoczenia, dane pacjenta, informacje o przyjmowanych lekach, paleniu tytoniu, wyniki pomiarów w formie wartości uzyskanych, należnych, porównań, graficzną prezentację wyników pomiarów, opis pomiaru, ocenę badania, i wiele innych.

Wyposażenie spirometru

jednorazowe akcesoria: pneumotachografy dPP® , ustniki – zapewniają maksymalne bezpieczeństwo osób badanych i wykonujących pomiary

Niski koszt eksploatacji

 • wyposażenie spirometru PNEUMO w jednorazowe akcesoria powoduje oszczędność na kosztach  sterylizacji akcesoriów [ustników, głowic pomiarowych]
 • spirometru PNEUMO nie wymaga stosowania jednorazowych filtrów do badań spirometrycznych
 • spirometru PNEUMO nie wymaga wyposażenia w pompę do codziennej kontroli kalibracji spirometru [ze względu na wykonywanie badań przy pomocy jednorazowych głowic pomiarowych]
 • nie wymaga stałego monitorowania warunków otoczenia, ze względu na rozwiązania konstrukcyjne [m.in. czujnik pomiaru różnicy ciśnienia umieszczony w module pomiarowym]

Spirometr umożliwia

 • wykonanie badania spirometrycznego z zastosowaniem jednorazowych filtrów do badania spirometrycznego u osób z rozpoznaniem gruźlicy, mukowiscydozy, badanych w czasie infekcji lekoopornymi szczepami bakterii, epidemii, oraz osób leczonych cytostatykami i/lub lekami immunosupresyjnymi.
 • wykonanie badania freeflowmetrycznego (FFM), tj. badania z zastosowaniem maski silikonowej zamiast ustnika 
 • przesyłanie wyników badań do programu obsługi gabinetu
 • uczestnictwo w Programie Profilaktyki Chorób Odtytoniowych, pobranie danych pacjentów z programu obsługi poradni lub wprowadzenie danych teleadresowych osób objętych programem oraz  wydruk dokumentów wymaganych przez NFZ  

Zastosowanie pneumotachografu dPP® oraz silikonowej maski zamiast ustnika umożliwia wykonanie i porównanie pomiarów objętości i przepływu powietrza wydychanego przez:  otwarte usta,  „zasznurowane” usta oraz przez nos. Badanie FFM uzupełnia wynik badania spirometrycznego i  umożliwia rozpoznanie fenotypu obturacji, opracowanie oraz ocenę optymalnej techniki oddychania i przerywania nasilenia duszności. Umożliwia ocenę czynności układu oddechowego u małych dzieci i dorosłych, gdy nie jest możliwe wykonanie badania spirometrycznego.

Badanie FFM wykonane przed oraz po podaniu leków do inhalacji umożliwia ocenę wpływu leków  na skuteczność przerywania duszności w wyniku wydechu przez zasznurowane usta lub nos.

Badanie FFM umożliwia ocenę synchronizacji leczenia farmakologicznego z leczeniem niefarmakologicznym

Badanie FFM umożliwia ocenę czynności układu oddechowego u małych dzieci oraz u osób, które nie mogą wykonać badania spirometrycznego z zastosowaniem ustnika np. z powodu silnego odruchu emetycznego

W celu ułatwienia realizacji PPChO – program spirometru PNEUMO umożliwia:

 • pobranie danych pacjentów z programu obsługi poradni lub gabinetu
 • wydruk dokumentów wymaganych przez NFZ:
 • zmodyfikowanego testu oceny wielkości uzależnienia od nikotyny
 • oświadczenia i ankiety o stanie zdrowia świadczeniobiorcy
 • karty badania lekarskiego z automatycznym wpisaniem wyników badania spirometrycznego

Po wykonaniu badania spirometrycznego lub
freeflowmetrycznego program spirometru
diagnostycznego  PNEUMO umożliwia dodatkowo:

 • automatyczny wybór wartości maksymalnych zgodnie z zaleceniami ATS/ERS 2005 oraz porównanie z wartościami należnymi wyrażone w procentach i percentylach
 • automatyczną ocenę zgodności pomiarów z zaleceniami ATS/ERS 2005
 • automatyczną ocenę powtarzalności zmierzonych wartości zgodnie ze skalą A-D F
 • wprowadzenie informacji o lekach stosowanych przed badaniem
 • wprowadzenie dodatkowego opisu badania* np. opisów ułatwiających wykonanie próby rozkurczowej -  badanie wykonano przed podaniem leku lub  badanie wykonano 20 min po podaniu salbutamolu w dawce 400 mcg z zastosowaniem komory inhalacyjnej PNEUMOlogic®
 • wprowadzenie wyników: badania puls oksymetrycznego, pomiaru ciśnienia krwi, TLC – całkowitej pojemności płuc uzyskanej np. z badania QCT – ilościowej tomografii komputerowej
 • wydruk wyniku badania i/lub wysłanie wyniku badania do programu gabinetu lekarskiego
 • zapisanie wyniku badania w bazie danych spirometru z możliwością porównania, edycji,
 • zmiany opisów oraz dołączenie oceny wykonanej przez lekarza 

 

ZAKRES MIERZONYCH PARAMETRÓW
Badanie spirometryczne spoczynkowe
Krzywa objętość - czas 

VC, IVC, SAT, [FEV1/VC, FEV1/IVC, FEV1/VCmax], IC, ERV, TV, MV, BF z możliwością wyboru z listy mierzonych i wyliczanych wartości

Wzorzec oddechowy TV, BF, MV, TI, TTOT, TI/TTOT/TV/TI
Badanie spirometryczne dynamiczne

Krzywa przepływ - objętość
Krzywa przepływ - czas
Krzywa objętość - czas
MVV

VC, FIVC, AT, AT/FIVC, AEX, AIN, FEV0.5, FEV1, FEV2, FEV3, FEV6, FEV1/FVC, FEV1/FIVC, FEV1/FVCmax, MEF75, MEF50, MEF25, MIF50, MEF50/MIF50, MEF25/75, MEF75/85, PEF, PIF, PEF/MEF75%, FET, FIT, MTT, TC 25/50, TPEF, TPIF, VPEF,

VPIF, MVV i inne z możliwością wyboru z listy mierzonych i wyliczanych wartości

MVV MVV, BF, BR
Badanie spirometryczne łączone  

Krzywa przepływ - objętość
Krzywa przepływ - czas
Krzywa objętość  - czas

MVV  

Możliwość wykonania pomiarów jak wyżej oraz dodatkowo FEV1/VC, FEV1/IVC z możliwością wyboru z listy mierzonych

i wyliczanych wartości
Badanie freeflowmetryczne  spoczynkowe    

Krzywa objętość czas
Z pomiarem pojemności życiowej wydechowej i wdechowej

VC, IVC, SAT, IC, TV, ERV i inne  z prezentacją krzywych oraz zapisem  i wydrukiem wyników pomiarów wykonanych przez otwarte i „zasznurowane” usta oraz przez nos  
Badanie freeflowmetryczne dynamiczne 

krzywa przepływ objętość
krzywa objętość czas
krzywa przepływ czas

FVC, FIVC, AT, FEV1, PEF, AEX, AIN i innych z prezentacją krzywych oraz zapisem i wydrukiem wyników pomiarów wykonanych

przez otwarte i „zasznurowane” usta oraz przez nos  

 

Spirometr diagnostyczny PNEUMO

INFORMACJE TECHNICZNE NORMY
Spirometr Moduł pomiarowy 

Pomiar przepływu: pneumotachograf dPP®

Zakres pomiaru przepływu: 0 -18 L/s

Dokładność pomiaru przepływu:+/- 2 %

Pomiar objętości: całkowanie przepływu

Zakres pomiaru objętości: 0 -10 L

Dokładność pomiaru objętości:+/- 2 %

Opór pneumotachografu z ustnikiem [UP 050] = 1,46 cmH20 przy 14 L/s

Obudowa: ABS

Zasilanie – napięcie: 190÷250 VAC

Zasilanie – częstotliwość: 50/60 Hz

Pobór mocy: < 0,2 A (230 VAC)

Bezpiecznik zewnętrzny: 2 x T 0.63/250V;

Bezpiecznik wewnętrzny:1 x T 0,80/250 V

Typ ochrony: Klasa I

Stopień ochrony: Typ  BF

Stopień ochrony obudowy: IPX 0

Tryb pracy: ciągły

Warunki pracy - temperatura: [+10] - [+ 40]

Warunki pracy - wilgotność: [30%] - [50%]

- bez kondensacji

Warunki transportu - temperatura: [-10] - [+ 50]

Warunki transportu - wilgotność: [0%] - [95%]

- bez kondensacji   
Normy standardy 

ATS/ERS 2005

Dyrektywa dla Wyrobów Medycznych

93/42/EEC-MDD

EN ISO 9001:2008; EN ISO 13485:2012

EN ISO 26782 

 

Wyposażenie standardowe

Akcesoria do badań spirometrycznych jednorazowe:

pneumotachograf dPP® 100 szt.
ustnik plastikowy 50 szt.
ustnik plastikowy uniwersalny  50 szt.
filtr do badania spirometrycznego 1 szt.

Akcesoria do badań spirometrycznych wielokrotnego użytku:

klips na nos 10 szt.
przewód pneumotachografu dPP® 1 szt.

Akcesoria do badań freeflowmetrycznych:

maska silikonowa Nr 5 do badania FFM  3 szt.

Programy

Program PNEUMO 2005

Inne

Instrukcja Obsługi

Możliwości rozbudowy

Wyposażenie dodatkowe

 • Pneumodozymetr - do sterowanego oddychaniem podawania aerozoli z wodnych roztworów i zawiesin leków,  do inhalacji diagnostycznych i leczniczych, z możliwością programowania dawki oraz warunków podania aerozolu
 • Zestaw do kontroli kalibracji spirometru - do kontroli liniowości i codziennej kontroli kalibracji spirometru, zgodnie ze standardami ATS/ERS 2005
 • Wózek pod aparaturę medyczną - Wózek pod spirometr diagnostyczny PNEUMO przeznaczony jest do wyposażenia gabinetów, pracowni spirometrycznych, poradni i oddziałów szpitalnych. Wyposażenie wózka może być modyfikowane w zależności od przeznaczenia i potrzeb użytkownika.

Pulsoksymetry 

zintegrowane ze spirometrem, przystosowane do stałej transmisji [przez Bluetooth] pomiarów SpO2 i pulsu w celu oceny i monitorowania wpływu leków do inhalacji, tlenoterapii testów wysiłkowych oraz  rehabilitacji oddechowej z oceną skuteczności nauki oddychania

Akcesoria do inhalacji

Akcesoria do optymalizacji leczenia inhalacyjnego aerozolami proszkowymi [POLI-DPI]

 • zestaw oporników – umożliwiający indywidualny wybór urządzenia DPI do podawania aerozoli proszkowych 

Spirometry i pneumodozymetry abcMED aktualnie dostarczane są z:

 • komputerami firmy DELL
 • monitorami 22” firmy DELL
 • drukarkami laserowymi  firmy HP/BROTHER

Uwaga:
abcMED zastrzega sobie prawo dostarczenia zamówionego zestawu z komputerem innego producenta z zachowaniem równoważnej lub wyższej klasy podzespołów

Uwaga:  
Użytkownicy  spirometrów i pneumodozymetrów abcMED 
mogą korzystać z gwarancji oraz usług serwisu producentów komputerów

Możliwe jest wyposażenie zestawu w komputer o określone konfiguracji – osoby zainteresowane w celu uzyskania oferty oraz uzgodnienia warunków technicznych prosimy o kontakt z działem handlowym abcMED

Wózki medyczne WM 002 mogą być [w celach dydaktycznych] wyposażone w drugi monitor o przekątnej > LCD 22” – osoby zainteresowane, w celu uzyskania oferty cenowej oraz uzgodnienia warunków technicznych prosimy o kontakt z działem handlowym abcMED

Uwaga:   
wyposażenie zestawu monitor o przekątnej > LCD 22” może spowodować ograniczenie ruchomości monitora

Pytanie o produkt: Spirometr diagnostyczny PNEUMO